Il-Hamis: Il-grupp jiltaqa’ l-ajruport fit-8.45pm minn fejn nitilqu fil-10.45pm b’titjira diretta mal-Air Malta li twassalna Lourdes fis-1.20am. Minn hawn nitilqu bil-coach lejn il-lukanda, sistemazzjoni tal-kmamar u hin ghal-mistrieh.


Il-Gimgha: Nibdew il-mawra taghna f’Lourdes bi zjara fil-Grotta ta’ Massabielle, fejn il-Madonna dehret lil Santa Bernadette Soubirous. Niccelebraw l-Ewkaristija f’wahda mid-diversi knejjes/kappelli li jinsabu vicin il-Grotta. Ma’ tmiem il-Quddiesa, il-grupp jiehu ritratt ta’ tifkira quddiem il-Bazilika. Inkomplu billi nzuru t-tlett Baziliki u wara naghmlu l-mixja tal-Via Sagra fuq l-gholja de l’Espeluges. Pranzu fil-lukanda u wara nofsinhar eskursjoni optional ghal Gavarnie. Eskurzjoni verament sabiha li matulha naraw hafna veduti meraviljuzi. Gavarnie huwa rahal qalb il-muntanji, 1357 metru ’l fuq mill-bahar. Naghmlu waqfa fuq Pont du Napoleon fejn ingawdu veduta mill-aqwa. Hekk kif naslu Gavarnie nistghu nagœmlu mixja qalb xenarju mill-isbah jew min irid jista’ anke jiehu rikba fuq xi ziemel. Cena fil-lukanda u fid-9.00pm niehdu sehem bhala grupp fil-Purcissjoni Aux Flambeaux li tibda mill-Grotta u tintemm fil-pjazza ta’ quddiem il-Bazilika tar-Ruzarju. F’din il-purcissjoni l-pellegrini jimxu wara l-istatwa tal-Madonna b’xemgha mixghula f’idejhom u jinghad ir-ruzarju.


Is-Sibt: Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni optional ta’ jum shih ghal St. Jean de Luz u Col d’Ibardin. St. Jean de Luz hija belt kosmopolitana u medjevali b’influwenza Spanjola. Inzuru c-centru storiku fejn naraw bini antik b’tahlita bilancjata t’arkitettura Spanjola u Gharbija u nzuru wkoll il-knisja ta’ San Gwann Battista. Hemm ukoll port tas-sajjieda mdawwar b’hafna ristoranti li jispeçjalizzaw f’ikel tal-hut. Wara nitilghu fuq l-gholja ta’ Col d’Ibardin li qieghed fuq il-fruntiera bejn Franza u Spanja u minhabba d-differenza ta’ taxxi bejn dawn iz-zewg pajjizi, insibu diversi hwienet li jbighu bi prezzijiet irhas. Hawnhekk ikollna hin liberu biex ingawdu l-veduti spettakolari u anke naghmlu xi shopping. (Nota: Illum ma jkollnix pranzu). Fil ghaxija niccenaw fil-lukanda u wara celebrazzjoni tal-quddiesa.


Il-Hadd: Kolazzjon u fid-9.30am niehdu sehem fil-Quddiesa Internazzjonali li ssir fil-Bazilika l-Kbira ta’ taht l-art iddedikata lil San Piju X. Esperjenza unika u xeni mpressjonanti ta’ devozzjoni. Wara din ic-celebrazzjoni mmorru naraw DVD dwar il-Messagg ta’ Lourdes. Pranzu fil-lukanda u wara nofsinhar ikollna eskursjoni optional ghal Pont d’Espagne li qieghed ftit ‘il-barra mill-belt ta’ Cauterets u jifforma parti mill-Park Nazzjonali tal-Pyrenees. Naraw hafna kaskati sbieh bl-ilma niezel b’velocità qawwija. Fil ghaxija niccenaw fil-lukanda.


It- Tnejn: Kmieni filghodu mmorru fil-banjijiet li qeghdin vicin il-Grotta u hemm naghmlu t-talb taghna. L-ilma tal-banjijiet jitwassal minn nixxiegha li qeghda fil-Grotta, proprju malli titwettaq l-istedina tal-Madonna biex wiehed jinzel fl-ilma, jirrikoncilja u jitlob ghall-intenzjonijiet tieghu. Inkomplu bil-programm billi niehdu sehem fic-celebrazzjoni tal-Quddiesa. Pranzu fil-lukanda u wara nofsinhar dawra mat-tour leader ma’ Lourdes li matulha naraw, u fejn ikun possibbli nzuru, postijiet konnessi ma’ Santa Bernadette, fosthom il-Mithna Boly (fejn twieldet), il-Cachot (fejn ghexet matul zmien id-Dehriet) u l-Knisja Parrokkjali ddedikata lill-Qalb ta’ Gesù (fejn tghammdet). Fil-5.00pm checkout mill-kmamar u cena. Nitilqu mill-lukanda ghall-ajruport ta’ Lourdes ghat-titjira fl-00.25am u tasal Malta fil-02.55am (sbieh it-Tlieta).Il-hinijiet tat-titjiriet huma suggett ghal tibdil.


Mhux Inkluz fil-Prezz:
Is-City Tax ta’ Lourdes ta’ €1.50 kull adult kull lejl li tithallas direttament fil-Lukanda
Donazzjoni lis-Santwarju: €2.50 (kull persuna, kuljum)
* Jista’ jkun hemm tibdil f’dawn il-prezzijiet
 • Tour Dates:
  (Click For Prices)

  26 Aug 21 - 30 Aug 21  

  09 Sep 21 - 13 Sep 21  

 • Tour Prices
  (26 Aug - 30 Aug) per person

  Adult in Triple €539

  Adult in Double €549

  Adult in Single €639

  Child Sharing 2-5 Years €389

  Child Sharing 6-10 Years €439

  Titjiriet diretti mal-Airmalta: Malta/Lourdes/Malta
  Trasferimenti: ajruport/lukanda/ajruport
  Akkomodazzjoni ghal 4 iljieli f’lukanda 3***Quality Hotel Christina jew simili f’Lourdes
  Kmamar kollha bis-servizzi privati
  4 kolazzjonijiet, 3 pranzi u 4 ceni
  Servizz ta’ tour leader
  Servizz ta’ Direttur Spiritwali
  It-taxxi tal-ajruporti u s-service charge
  Insolvency Fund


  Book Now
 • Other Prices: per person

  Adults

  All Excursions Adult €97

  Gavarnie €29

  Pont d Espagne €29

  St.Jean de Luz/Col d Ibardin €20

  St.Jean de Luz/Col d Ibardin €39

  Childen

  All Excursions Child €50

  Gavarnie €15

  Pont d Espagne €15